Kodex

Profesionální přístup k práci je pro nás závazkem

Patentový zástupce Patent Sky

 1. Patentový zástupce je povinen jednat čestně, svědomitě a zdvořile, důsledně využívat všechny zákonné prostředky a uplatňovat vše, co podle svého přesvědčení a pokynů klienta pokládá pro něj za prospěšné.
 2. Patentový zástupce vykonává svou profesní činnost jako odborník a jako nestranný, nepodjatý, nezávislý poradce.
 3. Patentový zástupce bude přijímat pouze takové objednávky, které je schopen kvalitně vyřídit vzhledem ke své odbornosti.
 4. Patentový zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost bez časového omezení.
 5. Patent Sky transparentním způsobem poskytuje klientům informace o cenách za své služby i za služby jejích spolupracujících zahraničních patentových zástupců.
 6. Patent Sky nezastupuje v určité věci klienty, kteří jsou v této věci zastupováni jiným patentovým zástupcem před daným patentovým úřadem.

Klient Patent Sky

 1. Klientovi je vždy poskytnuta nejlepší možná varianta řešení jeho dané situace a to jak z procesního, časového tak finančního hlediska.
 2. Všechny klientem poskytnuté údaje podléhají přísnému utajení.
 3. Klient je informován o průběhu řízení a všech správních lhůtách, které by mohl ve svůj prospěch využít, a to s dostatečným předstihem.
 4. Zájmy současného klienta jsou v případě rozporu vždy upřednostněny, před jinými klienty.
 5. Klient má právo na znovu poskytnutí jakýchkoli vysvětlení souvisejících s vyřizováním jeho případu.
 6. Klient se zavazuje Patent Sky sdělit veškeré skutečnosti, které souvisejí s předmětem zastupované věci i pouze zdánlivě, aby patentový zástupce Patent Sky mohl posoudit míru jejich relevance a případné využití.
 7. Klient se zavazuje hradit Patent Sky vystavené faktury včas, čímž se spolupodílí na úspěšném procesu patentového řízení.
FacebookLinkedinYouTube